Financiën van onze stichting

Op deze pagina vindt u de meest recente uitgaven van onze begroting en jaarstukken. Op dit moment betreft dit de begroting 2018 met meerjarenraming 2019 - 2022 en de jaarstukken 2016. De jaarstukken 2017 komen in de loop van april, na vaststelling door het bestuur, beschikbaar.

Beloningsbeleid

Alle functies binnen onze organisatie worden door vrijwilligers bekleed. Zij ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden bij de Stichting Historisch Charlois. Wel kunnen kosten, die gemaakt zijn in het kader van de uit te voeren werkzaamheden, gedeclareerd worden met overleg van betaalbewijzen. Gereden 'zakelijke' kilometers worden vergoed tegen een bedrag van € 0,19 per kilometer.

Bezoldiging topfunctionarissen

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) moet in de jaarrekening verslag gedaan worden van de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen en van eenieder van wie de bezoldiging van zijn functie of functies de maximale bezoldiging te boven is gegaan. De maximale bezoldiging bestaat uit € 187.340 aan beloning, vermeerderd met de sociale verzekeringspremies, € 8.069 wegens belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en € 33.190 wegens de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.

Stichting Historisch Charlois ontvangt een gemeentelijke subsidie waardoor zij ook de meldingsplicht heeft op grond van de WNT. Bij onze organisatie worden geen bezoldigingen hoger dan het maximum, genoemd in de WNT, uitgekeerd en er zijn geen topfunctionarissen aangewezen.