Over ons

onze organisatie

ONZE MISSIE

ANBI

BESTUUR

FINANCIËN

Ons beleid stoelt op de missie ‘Wie het verleden vergeet, verliest de toekomst’. In dit kader richten wij onze activiteiten onder meer op informatieverstrekking en – verzameling en het beheren en vergroten van een zeer uitgebreid foto-archief. 

Onze fotoverzameling bestaat op dit moment uit ruim 42.000 foto’s, opgeslagen in ladekasten en gearchiveerd op onderwerpen als wijk, straat, bedrijven, winkeliers, families en scholen.

De start van onze verzameling ligt in 1994 toen de collectie van Anton Bruinzeel in ons bezit kwam. Die verzameling bestond uit ongeveer 5.000 historische opnamen, voornamelijk afkomstig uit fotoalbums van verschillende Charloise families.
Anton Bruinzeel, zijn vrouw Dingena Mout en hun huisvriend Jan van den Berg stelden vanaf 1976 jaarlijks een fraaie foto-expositie samen van de verkregen foto’s in buurthuis Centrum Charlois aan de Katendrechtse Lagedijk. Het waren druk bezochte tentoonstellingen, die mede door de medewerking van buurthuisdirecteur Jac. Nefkens uitgroeiden tot een enorm succes.

De groei van ons fotoarchief van 5.000 tot ruim 42.000 foto’s is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een vrijwilligersgroepje, dat al jarenlang bezig is met het reproduceren, rubriceren en inventariseren van alle foto’s.
De fotonegatieven van de vaak unieke opnamen zijn buiten ons pand opgeslagen en nagenoeg alle foto’s zijn gescand en opgeslagen in digitale bestanden. De backups van deze fotobestanden zijn uiteraard ook op een andere plek ondergebracht.

 

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Stichting Historisch Charlois (SHC) is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat SHC geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die SHC een schenking doet, kan de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Er geldt een aantal regels om de ANBI-status te behouden. Zo moet voor iedereen duidelijk zijn wie de bestuursleden van de stichting zijn en er moet op de website inzicht worden gegeven in de financiële situatie van de stichting.
Ons ANBI registratienummer is: 803465324

BESTUUR

Geer Zwaan

Voorzitter

We werken op de stichting onder elkaar met een goed team.

Willem van Gilst jr.

Secretaris-penningmeester (en CEO)

FINANCIËN

Op deze pagina vindt u de meest recente uitgaven van onze begroting en jaarstukken. Op dit moment betreft dit de begroting 2022 in samenhang met allerlei nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn.

Beloningsbeleid

Alle functies binnen onze organisatie worden door vrijwilligers bekleed. Zij ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden bij de Stichting Historisch Charlois. Wel kunnen kosten, die gemaakt zijn in het kader van de uit te voeren werkzaamheden, gedeclareerd worden met overleg van betaalbewijzen. Gereden ‘zakelijke’ kilometers worden vergoed tegen een bedrag van € 0,19 per kilometer.

Stichting Historisch Charlois heeft in haar 25-jarig bestaan (1994 -heden) al diverse locaties gekend. Sinds vorig jaar april is ons nieuwe en hopelijk definitieve adres Kaatsbaan 6, midden in de historische kern van Oud Charlois.

In ons pand, volgens het kadaster daterend uit 1873, was het vroegere postkantoor van de toen nog zelfstandige gemeente Charlois gevestigd. Het gebouw naast het vroegere postkantoor was het voormalig gemeentehuis van Charlois. 

Voor de bouw van het Charloisse gemeentehuis stond op die plek een door brand verwoeste boerderij, genaamd  ‘De Bouwman’. Het is heden ten dage moeilijk voor te stellen, maar Charlois had vroeger een landelijk, dorps karakter met boerderijen, tuinderijen en weilanden. 

In 1895 werd het dorp Charlois geannexeerd door de gemeente Rotterdam en verloor zij haar zelfstandigheid. Het oude postkantoor heeft dienst gedaan tot 1930. In het jaar 1933 verschijnt er nog een krantenartikel over
Kaatsbaan 6, waarin te lezen is dat het gebouw voor de duur van 2 jaar verhuurd werd aan de heer J. van de Poel voor de som van fl. 320,00 per jaar en verdere overeenkomende voorwaarden. 

Vandaag de dag is het pand in eigendom van Gebr. Kop Jansen Onroerend Goed B.V. en zij wij, de Stichting Historisch Charlois, huurders van het pand. Het pand is inmiddels een gemeentelijk monument en draagt het schildje ‘Gemeentelijk monument, Rotterdams erfgoed’.